Informacje dla uczniów i rodziców

Rok szkolny 2017/2018

    List Pani Minister Anny Zalewskiej do rodziców uczniów klas VII SP i II Gimnazjum.

    Wymagania edukacyjne

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

    Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

    Regulamin konkursów przedmiotowych rok szkolny 2016/2017

   Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

    Wymagania edukacyjne

Rok szkolny 2015/2016

    Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016
   Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016
    Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
    Władza rodzicielska/opieka prawna w przypadku wyjazdu rodziców/rodzica za granicę
    Wymagania edukacyjne


    SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
    PROGRAM WYCHOWAWCZY
    Koncepcja Pracy Szkoły
    Statut Szkoły
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17)

Rozporządzenie określa podstawę programową:
- wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
- kształcenia ogólnego dla: szkół podstawowych, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

    rozporządzenie