SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2018/2019

 

Przewodnicząca: Kinga Jednac 8D

Zastępca przewodniczącej: Julia Kusy 8D

Sekretarz: Anna Łupina 8B

  

Sekcja porządkowa:

Przewodnicząca: Julia Drwal 3A

Wiktoria Siroń 3F

Jakub Paryś 3F

Kinga Czajka 8E 

Sylwester Chmiel 7A

Michał Graboś 7E 

 

Sekcja kulturalno – oświatowa:

Przewodnicząca: Julia Kuśmierczyk 8A

Maja Kowal 8C 

Sara Azzini 3A

Anna Ostrowska 3B 

Izabela Strąk 3B

 

Sekcja naukowa:

Przewodnicząca: Katarzyna Jarosz 8B 

Krzysztof Gałus 3C

Natalia Szarek 3E

Maciej Malinowski 3D

Aleksandra Lenart 8E

   

Opiekunowie:

mgr Zofia Zozulińska

mgr Ewa Wiechnik 

  

 


 

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
Publicznego Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim


 
I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

 

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia
i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

                        II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

         Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej
i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.


5. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.

6. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

7. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania oraz innych dokumentów szkoły (dotyczących uczniów).

9. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora).

                                  III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1 .Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.

7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.

 

8. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich działaniach  (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, godziny wychowawcze, apele).                                    IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie 2 tygodni września. 

3. W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

                                      • Rady Samorządu Uczniowskiego
                                      • sekcji organizacyjnych
                                      • Rady Samorządów Klasowych

4. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

                                      • przewodniczący
                                      • zastępca
                                      • sekretarz / protokolant

 

5. Przewodniczący Rady  Samorządu Uczniowskiego:

         a. Zwołuje zebranie Samorządu Uczniowskiego.

         b. Prowadzi zebranie Samorządu lub wyznacza prowadzącego zebranie.

         c. W uzasadnionym przypadku może wykluczyć z zebrania a także ze składu 

              jego uczestnika.

         d. Ma prawo wydawać rozporządzenia.

         e. Zatwierdza decyzje Samorządu.

         f. Jest odpowiedzialny za decyzje Samorządu, które zatwierdził.

          g. Ma prawo powołać nowego członka w miejsce tego, który zrezygnował lub   

              został wykluczony

                  

6. Rada SU wybierana jest  w głosowaniu jawnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.

7. W Samorządzie Uczniowskim działają trzy sekcje:

                                      • naukowa
                                      • kulturalno-oświatowa
                                      • porządkowa

 

8. Zakres działalności i kompetencje sekcji:

         a. Sekcja kulturalna organizuje lub pomaga w organizacji oraz realizacji imprez kulturalnych na terenie szkoły.

         b. Sekcja naukowa ma obowiązek rzeczowo informować ogół uczniów o

              działaniach podejmowanych przez samorząd uczniowski.                            

         c. Sekcja porządkowa pomaga w organizacji imprez i pracach porządkowych po ich zakończeniu.

 

9. Każdy członek SU może złożyć pisemną dymisję (tj. uzasadnioną rezygnację).

         a. W przypadku, kiedy do dymisji poda się przewodniczący, zarządza się

              wybory  uzupełniające.

        b. Jeżeli ze stanowiska rezygnuje sekretarz lub przewodniczący jednej z sekcji

             wyboru dokonuje się na podstawie jawnego głosowania

         c. Jeżeli z pracy rezygnuje członek SU, można powołać w jego skład ucznia,

             który  uzyskał kolejny wynik.

 

10. W czasie trwania kadencji su Rada lub jego członkowie mogą być odwołani przez  Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

 

11. Wniosek o odwołanie członka lub całej Rady (wotum nieufności) może złożyć 1/3 członków  Przedstawicieli Samorządów Klasowych lub opiekun Samorządu.

 

12. Uchwałę o przedmiocie odwołania członka lub całej Rady podejmują  Przedstawiciele Samorządów Klasowych większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady i opiekuna Samorządu.

 

13. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego  może dojść do odwołania Rady  SU lub jego członków.

 

14. Kadencja  Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

 

15. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy, opracowany przez wszystkich jej członków i opiekuna.

 

16.  Dokumentację Samorządu tworzą:

                                      • plan pracy  SU
                                      • księga finansowa
                                      • sprawozdania, protokoły i uchwały

Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora PG.

17. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

18. Rada SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem PG lub Radą Pedagogiczną w zależności od potrzeb.

19. Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

 

20. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.

 

                          V. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego

1.Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.

 

2.Wybory odbywają się w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym, bezpośrednim
i większościowym.

 

3. Do Samorządu Uczniowskiego może kandydować każdy uczeń z kl. I-III

      Zgłoszenie do opiekuna SU powinno zawierać imię, nazwisko oraz klasę

       kandydata.

 

4. Termin zgłaszania kandydatów upływa dwa tygodnie przed głosowaniem.

 

5. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I -III  łącznie z kandydatami.  Każdy z uczestników głosowania otrzymuje od komisji wyborczej jedną kartę do głosowania.  Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku 5 kandydatów, znaku ‘x’ lub ‘+’.

 Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub głos został oddany na więcej niż 5 kandydatów.

 

6. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

 

7. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.  Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji i opiekuna samorządu. W pomieszczeniu, w którym komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami komisji poza opiekunem. 

Ogłoszenie wyników wyborów następuje po policzeniu wszystkich głosów.

 

8. Kandydat, który uzyskał względną większość głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady SU.


                        V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Rada w porozumieniu z Opiekunem.

 

2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:

                   • z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę
                   • z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
                   • z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
                   • ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i

                      organizacje oraz osoby prywatne.


    VI. OBOWIĄZKI  DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ

                         WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO                 

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie go o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4.  Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.  Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

6.  Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

7.  Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia
samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.                                VII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

         Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.  Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.

3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.  Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

5.  Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

7.  Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.